Niniejsza „Polityka Prywatności” reguluje kwestię przetwarzania danych osobowych przez administratora danych: spółki ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV, z siedzibą pod adresem Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia, wpisane do rejestru przedsiębiorstw pod numerem 0455.069.956 i 0887.120.626 (zwane dalej: „ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności, gdyż zawiera ona opis praw i obowiązków w stosunku do ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV.

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie podlega regularnym przekształceniom i aktualizacjom, dlatego zalecamy regularne ponowne zapoznawanie się z jej treścią.

Artykuł 1 – Postanowienia ogólne

1.1. Za pośrednictwem niniejszej Polityki Prywatności ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV wykonuje zobowiązania wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych.

1.2. Administratorem danych osobowych jest ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zostało złożone oświadczenie przed Komisją Ochrony Prywatności (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).

Artykuł 2 – Udostępniane nam dane osobowe

2.1.      podczas wizyty na naszej Stronie internetowej:

 • adres IP;
 • nazwa profilu, hasło, adres e-mail, dane logowania podane podczas rejestracji na naszej Stronie internetowej (wraz z ewentualnym zdjęciem profilowym);
 • za pośrednictwem plików cookie: zob. art. 10;

2.2.      w chwili zapisu do naszego biuletynu:

 • adres e-mail;

2.3.      jako pracownik:

 • imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
 • zdjęcia i nagrania wideo;
 • CV, listy motywacyjne, notatki sporządzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 • formularze oceny i wyniki ewentualnych testów;
 • informacje z zakresu ewidencji wynagrodzeń, w tym krajowy numer identyfikacyjny, adres, staż pracy, stan cywilny, numer rachunku bankowego, skład rodziny, data urodzenia;
 • wynagrodzenie i odcinki wynagrodzenia;

2.4.      jako kandydat lub pracownik tymczasowy:

 • imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
 • zdjęcia i nagrania wideo;
 • CV, listy motywacyjne, notatki sporządzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
 • informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 • formularze oceny i wyniki ewentualnych testów;
 • informacje z zakresu ewidencji wynagrodzeń, w tym krajowy numer identyfikacyjny, adres, staż pracy, stan cywilny, numer rachunku bankowego, skład rodziny, data urodzenia;
 • wynagrodzenie i odcinki wynagrodzenia;

2.5.      jako zleceniodawca, klient lub inny partner:

 • nazwa/imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego;

Artykuł 3 – Dane osobowe gromadzone pośrednio

3.1.      Dane publiczne zleceniodawcy, klienta lub innego partnera

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV przetwarza niekiedy dane publiczne, np. dane podlegające obowiązkowi publikacji, w tym informację o mianowaniu na członka zarządu spółki, bądź dane opublikowane samodzielnie, np. na stronie internetowej, lub informacje publicznie znane w regionie, w którym działa firma, bądź opublikowane w prasie.

Artykuł 4 – Cele przetwarzania

4.1. Cele ogólne:

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV wykorzystuje zgromadzone dane osobowe wyłącznie do niżej wymienionych celów:

 • adres IP (zob. art. 2.1): w celu utrzymania i udoskonalania tej Strony internetowej, przetwarzania Danych osobowych w anonimowych statystykach uniemożliwiających identyfikację konkretnych osób lub przedsiębiorstw, mając na względzie istotny interes ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV w zakresie stałego podnoszenia jakości Strony internetowej i świadczonych usług;
 • nazwa profilu, hasło, adres e-mail, dane logowania (i ewentualne zdjęcie profilowe) podane podczas rejestracji na naszej Stronie internetowej (zob. art. 2.1): w celu zarządzania kontem użytkownika na tej Stronie internetowej, udostępniania żądanych informacji lub świadczenia usług oraz wykonania przepisów prawnych z podstawą prawną w postaci wykonania żądanej umowy oraz przesyłania materiałów marketingu bezpośredniego z podstawą prawną w postaci uprzedniej wyraźnej zgody osoby zainteresowanej;
 • adres e-mail (w chwili zapisu do biuletynu) (zob. art. 2.2): w celu

przesyłania materiałów marketingu bezpośredniego (automatyczne wiadomości e-mail lub inne wiadomości elektroniczne), biuletynów, informacji o zatrudnieniu,informacji na temat planowanych działań (nominacji, seminariów, lunchów służbowych) z podstawą prawną w postaci uprzedniej wyraźnej zgody osoby zainteresowanej;

 • imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje z ewidencji wynagrodzeń, CV, listy motywacyjne, notatki sporządzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej, informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego, formularze oceny i wyniki ewentualnych testów, informacje z zakresu ewidencji wynagrodzeń, w tym krajowy numer identyfikacyjny, adres, staż pracy, stan cywilny, numer rachunku bankowego, skład rodziny, data urodzenia, wynagrodzenie i odcinki wynagrodzenia (zob. art. 2.3 i 2.4): w celu świadczenia żądanych usług i wykonania przepisów prawnych z podstawą prawną w postaci wykonania umowy;
 • zdjęcia i nagrania wideo (zob. art. 2.3 i 2.4): w celu wykorzystania w ramach naszej komunikacji wewnętrznej z podstawą prawną w postaci uprzedniej wyraźnej zgody osoby zainteresowanej;
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego (zob. art. 2.5): w celu świadczenia żądanych usług lub wykonania przepisów prawnych z podstawą prawną w postaci wykonania żądanej umowy oraz przesyłania materiałów marketingu bezpośredniego z podstawą prawną w postaci uprzedniej wyraźnej zgody osoby zainteresowanej.

Udostępnianie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże należy mieć na uwadze, że wykonanie określonych usług bez zgody na przetwarzanie danych osobowych może być niemożliwe. 

4.2. Marketing bezpośredni:

Dane osobowe będą wykorzystywane również na potrzeby marketingu bezpośredniego pod warunkiem uzyskania wyraźnej dodatkowej zgody osoby zainteresowanej.

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV może wykorzystywać dane osób wpisanych na naszą listę odbiorców elektronicznych materiałów marketingowych w celu przesyłania materiałów marketingowych dotyczących ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV i ich usług.

Ponadto ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV może przekazywać zgromadzone dane osobowe swoim partnerom na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bezpłatnie, poprzez kontakt za pośrednictwem poniższego formularza lub na podany niżej adres: Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV Jobs For People NV – Dienst Marketing, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia.

4.3. Przekazywanie danych stronom trzecim:

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV nigdy nie udostępni danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem filii ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV lub klientów na potrzeby zatrudnienia, dostawców usług technicznych, którzy świadczą pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do świadczenia usług technicznych lub gdy są do tego zobowiązane na podstawie postanowień prawnych bądź orzeczenia sądu.

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV dołoży starań, by wcześniej powiadomić osobę zainteresowaną o przekazaniu danych wymienionym stronom trzecim, jednakże zaznacza, że nie jest to technicznie bądź komercyjnie wykonalne we wszystkich warunkach.

ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV nie będzie sprzedawać, wynajmować, dzielić lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać danych osobowych w charakterze komercyjnym stronom trzecim, chyba że w sposób opisany powyżej lub za uprzednią zgodą osoby zainteresowanej.

4.4. Wymagania prawne:

W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV będzie zobowiązana ujawnić dane osobowe wskutek nakazu sądu lub w celu wykonania innych przepisów ustawowych lub wykonawczych o charakterze nakazowym. ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV dołoży starań, by powiadomić osobę zainteresowaną o tym fakcie z wyprzedzeniem, chyba że będzie to niemożliwe wskutek ograniczeń prawnych.

Artykuł 5 – Okres przetwarzania

Dane osobowe są przez nas przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w art. 4, oraz stosunków umownych między ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV a osobą zainteresowaną:

 • adres IP (zob. art. 2.1): przez czas wizyty na Stronie internetowej;
 • nazwa profilu, hasło, adres e-mail, dane logowania (i ewentualne zdjęcie profilowe) (zob. art. 2.1): przez okres żądanego świadczenia usług;
 • adres e-mail (w chwili zapisu do biuletynu) (zob. art. 2.2): przez okres żądanego świadczenia usług;
 • imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje z ewidencji wynagrodzeń, CV, listy motywacyjne, notatki sporządzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej, informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego, formularze oceny i wyniki ewentualnych testów, informacje z zakresu ewidencji wynagrodzeń, w tym krajowy numer identyfikacyjny, adres, staż pracy, stan cywilny, numer rachunku bankowego, skład rodziny, data urodzenia, wynagrodzenie i odcinki wynagrodzenia (zob. art. 2.3 i 2.4): przez okres żądanego świadczenia usług i zatrudnienia zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami;
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego (zob. art. 2.5): przez okres żądanego świadczenia usług;

Wyżej wymienione dane osobowe przechowywane są w każdym wypadku zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa oraz terminami przedawnienia, które zobowiązują nas do dłuższego przechowywania danych osobowych, np. w celu obrony w postępowaniu sądowym.

Artykuł 6 – Twoje prawa

6.1. Prawo dostępu do danych:

Masz prawo w dowolnym momencie zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi oraz sposobem ich wykorzystania przez ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV.

6.2. Prawo do poprawiania, usuwania i ograniczenia:

Masz prawo zdecydować o udostępnieniu lub nieudostępnieniu danych osobowych ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV. Ponadto masz prawo zażądać poprawy, uzupełnienia lub usunięcia przez nas swoich danych. Zaznaczamy, że w przypadku odmowy udostępnienia lub żądania usunięcia danych osobowych określone usługi i produkty staną się niedostępne.

Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

6.3. Prawo sprzeciwu:

Przysługuje Ci również prawo sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych z poważnych i uzasadnionych przyczyn.

Możesz również sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; w takim przypadku nie musisz podawać przyczyny.

6.4. Prawo dowolnego przenoszenia danych:

Masz prawo uzyskiwać przetwarzane przez nas swoje Dane osobowe w ustrukturyzowanej, powszechnej i czytelnej dla urządzeń formie lub przekazywać je innym administratorom danych.

6.5. Prawo do wycofania zgody:

W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest na Twojej uprzedniej zgodzie, masz prawo do jej wycofania.

6.6. Wykonanie praw:

Swoje prawa możesz wykonywać poprzez kontakt z nami za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty pod adresem Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV Jobs For People NV – Dienst Marketing, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, Belgia, pod warunkiem dołączenia kopii dowodu osobistego.

6.7. Automatyczne decyzje i profilowanie:

Przetwarzanie Danych osobowych nie obejmuje profilowania i nie podlega decyzjom zautomatyzowanym.

6.8. Prawo do wnoszenia zażaleń:

Masz prawo wnieść zażalenie do Belgijskiej Komisji ds. Prywatności (Belgische Privacycommissie): Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Nie narusza to prawa do wszczęcia postępowania cywilnego.

W przypadku szkody będącej skutkiem przetwarzania danych osobowych możesz wnieść roszczenie o odszkodowanie.

Artykuł 7 – Bezpieczeństwo i poufność

7.1. Opracowaliśmy środki bezpieczeństwa dostosowane pod względem technicznym i organizacyjnym i mające na celu zapobieganie zniszczeniu, utracie, fałszowaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi lub omyłkowemu udostępnieniu stronom trzecim zgromadzonych danych oraz wszelkim nieuprawnionym formom przetwarzania tych danych.

7.2. W żadnym wypadku ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie i bezpośrednie szkody wynikające z błędnego lub nieuprawnionego użycia danych osobowych przez stronę trzecią. ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV upewniły się, że wszystkie angażowane przez nie do przetwarzania danych osobowych strony trzecie związane są takimi samymi zasadami dotyczącymi przetwarzania.

7.3. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa m.in. poprzez zapobieganie wszelkiemu nieuprawnionemu dostępowi do swojego loginu i kodu. Ponosisz zatem wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie Strony internetowej na swoim komputerze, przy użyciu swojego adresu IP i danych identyfikacyjnych, jak również za ich poufność.

Artykuł 8 – Dostęp stron trzecich

8.1. W celu umożliwienia przetwarzania udzielamy dostępu do Twoich danych osobowych naszym pracownikom.

8.2. Zapewniamy równorzędny poziom ochrony poprzez objęcie tych pracowników zobowiązaniami umownymi o charakterze równoważnym do niniejszej Polityki Prywatności.

Artykuł 9 – Zgłoszenie w organie nadzoru ochrony danych

W zakresie przetwarzania danych osobowych dokonano zgłoszenia w Komisji Ochrony Prywatności (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). Z Komisją można kontaktować się pod poniższym adresem:

Belgische Gegevens beschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Bruksela
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

Artykuł 10 – Pliki cookie

10.1. Czym są pliki cookie?

Cookie to niewielki plik wysyłany przez serwer ACCENT JOBS FOR PEOPLE NV / ACCENT CONSTRUCT NV i zapisywany na twardym dysku Twojego komputera. Informacje zawarte w tych plikach mogą być odczytywane wyłącznie przez nas i jedynie przez czas trwania wizyty na Stronie internetowej.

10.2. Dlaczego używamy plików cookie?

Nasza Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie w celu odróżnienia Twoich preferencji od preferencji pozostałych użytkowników naszej Strony internetowej. Pozwala nam to oferować bogatsze doświadczenia użytkownika podczas wizyty na Stronie internetowej i optymalizować treści na niej zawarte.

Na podstawie ostatnich zmian przepisów prawnych wszystkie Strony internetowe skierowane do określonych części Unii Europejskiej mają obowiązek uzyskać zgodę użytkownika na stosowanie i zapisywanie plików cookie i podobnych technologii na jego komputerach i urządzeniach mobilnych. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie zawiera przejrzyste i kompletne informacje na temat stosowanych przez nas plików cookie oraz ich celów.

10.3. Strona internetowa wykorzystuje wyłącznie następujące pliki cookie:

Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania strony i aplikacji. Dzięki nim podstawowe funkcje witryny, takie jak nawigacja na stronie i dostęp do obszarów zabezpieczonych, działają właściwie. Bez tych plików strona nie może funkcjonować tak, jak powinna. Z tego powodu tych plików cookie nie można blokować – są niezbędne.

Marketingowe pliki cookie
Marketingowe pliki cookie wykorzystujemy do analizy sposobu przeglądania strony przez użytkowników, abyśmy mogli na tej podstawie pokazywać im istotne dla nich informacje. Ich zadaniem jest wyświetlanie reklam dopasowanych specjalnie do użytkownika. Nie zauważysz tego na naszej stronie, ponieważ accentjobs.be nie wyświetla reklam. Informacje mogą się jednak pojawić na Facebooku, YouTube, Google lub innej stronie powiązanej z tym, czego szukałeś na naszej stronie.

Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie zbierają anonimowe dane o odwiedzających naszą stronę internetową. Używamy ich, by dowiedzieć się, które strony są najczęściej odwiedzane, które użytkownicy opuszczają, i tak dalej. Dzięki tym danym możemy poprawiać jakość strony i sprawiać, by była bardziej przyjazna dla odwiedzających, w tym dla Ciebie.

Artykuł 11 – Obowiązujące prawo i sąd właściwy

Niniejsza Polityka Prywatności podlega zarządzaniu, wyjaśnieniu i wykonaniu zgodnie z prawem belgijskim, które stanowi wyłączne prawo właściwe.

Wyłącznie sądy w Kortrijk są właściwe do rozstrzygania sporów wynikających z interpretacji lub wykonania niniejszej Polityki Prywatności.

W przypadku sprzeczności angielskiej lub francuskiej wersji Polityki Prywatności i Plików Cookie z wersją niderlandzką decydujące znaczenie ma wersja niderlandzka.

Artykuł 12 – Kontakt

Czy jesteś osobą prywatną / kandydatem i masz pytania dotyczące sposobu, w jaki korzystamy z Twoich danych osobowych? Zachęcamy do kontaktu z Accent Jobs For People NV / Accent Construct NV za pośrednictwem formularza.

Ponieważ przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci dodatkowe prawa (zob. art. 6). Aby skorzystać z tych praw, użyj formularza kontaktowego.
W celu zapewnienia ochrony danych do każdego żądania należy dołączyć kopię dowodu tożsamości.

Tylko jeden plik.
Limit 64 MB.
Dozwolone rozszerzenia: gif, jpg, png, tif, pict, rtf, pdf.